به جای کلمه file address ادرس فایلتو  قرار بده 

width عرض پلیر و height  ارتفاع اونو معلوم میکنه  الان اندازش 128 *128 هستش